Skip to main content

Articles

Page 4 of 18

 1. Most agronomic traits of rice (Oryza sativa), such as grain length, are complex traits controlled by multiple genes. Chromosome segment substitution lines (CSSLs) are ideal materials for dissecting these complex ...

  Authors: Juan Li, Hongxia Yang, Guangyi Xu, Keli Deng, Jinjin Yu, Siqian Xiang, Kai Zhou, Qiuli Zhang, Ruxiang Li, Miaomiao Li, Yinghua Ling, Zhenglin Yang, Guanghua He and Fangming Zhao
  Citation: Rice 2022 15:25
 2. As a major food crop and model organism, rice has been mostly studied with the largest number of functionally characterized genes among all crops. We previously built the funRiceGenes database including ~ 2800...

  Authors: Fangfang Huang, Yingru Jiang, Tiantian Chen, Haoran Li, Mengjia Fu, Yazhou Wang, Yufang Xu, Yang Li, Zhengfu Zhou, Lihua Jia, Yidan Ouyang and Wen Yao
  Citation: Rice 2022 15:23
 3. Successful cultivation of rice (Oryza sativa L.) in many Asian countries requires submergence stress tolerance at the germination and early establishment stages. Two quantitative trait loci, Sub1 (conferring subm...

  Authors: Na-Hyun Shin, Jae-Hyuk Han, Kieu Thi Xuan Vo, Jeonghwan Seo, Ian Paul Navea, Soo-Cheul Yoo, Jong-Seong Jeon and Joong Hyoun Chin
  Citation: Rice 2022 15:22
 4. Chilling stress is the major abiotic stress that severely limited the seedling establishment of direct-seeded rice in temperate and sub-tropical rice production regions. While seed priming is an efficient pre-...

  Authors: Lixiao Nie, Shaokun Song, Qi Yin, Tingcheng Zhao, Hongyan Liu, Aibin He and Weiqin Wang
  Citation: Rice 2022 15:19
 5. Breeding rice (Oryza sativa L.) with high yield, superior quality, desired grain shape and high resistance is the goal of breeding to meet the needs of current consumers. It is usually hard to combine multiple co...

  Authors: Manman Liu, Fengfeng Fan, Shihao He, Yu Guo, Gaili Chen, Nannan Li, Nengwu Li, Huanran Yuan, Fengfeng Si, Fang Yang and Shaoqing Li
  Citation: Rice 2022 15:17
 6. Inoculating rice plants by plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) may be used as a practical and eco-friendly approach to sustain the growth and yield of drought stressed rice plants. The effect of rice i...

  Authors: Taia A. Abd El-Mageed, Shimaa A. Abd El-Mageed, Mohamed T. El-Saadony, Sayed Abdelaziz and Nasr M. Abdou
  Citation: Rice 2022 15:16
 7. Ep type is an important morphological improvement (following dwarf breeding and ideal plant type) that has contributed to breeding super-high yielding, and shows a pleiotropic effect in increasing grain yield ...

  Authors: Sibo Chen, Shuangjie Chen, Yihui Jiang, Qing Lu, Zhongyuan Liu, Wanying Liu, Xuhong Wang, Wenhua Shi, Quan Xu, Jian Sun, Fan Zhang and Liang Tang
  Citation: Rice 2022 15:15

  The Correction to this article has been published in Rice 2022 15:20

 8. Estimating genetic trends using historical data is an important parameter to check the success of the breeding programs. The estimated genetic trends can act as a guideline to target the appropriate breeding s...

  Authors: Apurva Khanna, Mahender Anumalla, Margaret Catolos, Jérôme Bartholomé, Roberto Fritsche-Neto, John Damien Platten, Daniel Joseph Pisano, Alaine Gulles, Ma Teresa Sta. Cruz, Joie Ramos, Gem Faustino, Sankalp Bhosale and Waseem Hussain
  Citation: Rice 2022 15:14
 9. Phenotypic differences among breeding lines that introduce the same superior gene allele can be a barrier to effective development of cultivars with desirable traits in some crop species. For example, a defici...

  Authors: Kiyosumi Hori, Tomoya Okunishi, Kenji Nakamura, Ken Iijima, Masahiro Hagimoto, Katsuyuki Hayakawa, Koka Shu, Takashi Ikka, Hiroto Yamashita, Masanori Yamasaki, Yoshinobu Takeuchi, Shota Koyama, Yoshimasa Tsujii, Toshiaki Kayano, Takuro Ishii, Toshihiro Kumamaru…
  Citation: Rice 2022 15:13
 10. Background OsWRKY62 and OsWRKY76, two close members of WRKY transcription factors, function together as transcriptional repressors. OsWRKY62 is predominantly localized in the cytosol. What are the regulatory fact...

  Authors: Xiaohui Xu, Han Wang, Jiqin Liu, Shuying Han, Miaomiao Lin, Zejian Guo and Xujun Chen
  Citation: Rice 2022 15:12
 11. Improvement in photosynthesis is one of the most promising approaches to increase grain yields. Transgenic rice plants overproducing Rubisco by 30% (RBCS-sense rice plants) showed up to 28% increase in grain yiel...

  Authors: Marin Tanaka, Mamoru Keira, Dong-Kyung Yoon, Tadahiko Mae, Hiroyuki Ishida, Amane Makino and Keiki Ishiyama
  Citation: Rice 2022 15:10
 12. Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Xoo) causes bacterial leaf blight, a devastating disease of rice. Among the type-3 effectors secreted by Xoo to support pathogen virulence, the Transcription Activator-Like Effector...

  Authors: Marlène Lachaux, Emilie Thomas, Adam J. Bogdanove, Boris Szurek and Mathilde Hutin
  Citation: Rice 2022 15:9
 13. Silicon (Si) fertiliser can improve rice (Oryza sativa) tolerance to salinity. The rate of Si uptake and its associated benefits are known to differ between plant genotypes, but, to date, little research has been...

  Authors: Sarah J. Thorne, Petra M. Stirnberg, Susan E. Hartley and Frans J. M. Maathuis
  Citation: Rice 2022 15:8
 14. Seed deterioration during rice seed storage can lead to seed vigor loss, which adversely affects agricultural production, the long-term preservation of germplasm resources, and the conservation of species dive...

  Authors: Bing-Xian Chen, Hua Fu, Jia-Dong Gao, Yi-Xin Zhang, Wen-Jie Huang, Zhong-Jian Chen, Qi-Zhang, Shi-Juan Yan and Jun Liu
  Citation: Rice 2022 15:7
 15. Formins are actin-binding proteins that are key to maintaining the actin cytoskeleton in cells. However, molecular mechanisms controlling the stability of formin proteins in plants remain unknown. Here, we hav...

  Authors: Shuwei Chang, Guoqiang Huang, Duoxiang Wang, Wanwan Zhu, Jianxin Shi, Litao Yang, Wanqi Liang, Qi Xie and Dabing Zhang
  Citation: Rice 2022 15:6
 16. Rice is one of the most important food crops in Asia. Genetic analyses of complex traits and molecular breeding studies in rice greatly rely on the construction of various genetic populations. Chromosome segme...

  Authors: Jiongjiong Fan, Hua Hua, Zhaowei Luo, Qi Zhang, Mengjiao Chen, Junyi Gong, Xin Wei, Zonghua Huang, Xuehui Huang and Qin Wang
  Citation: Rice 2022 15:5
 17. Grain size is subtly regulated by multiple signaling pathways in rice. Alternative splicing is a general mechanism that regulates gene expression at the post-transcriptional level. However, to our knowledge, t...

  Authors: Lei Liu, Ying Zhou, Feng Mao, Yujuan Gu, Ziwei Tang, Yi Xin, Fuxia Liu, Tang Tang, Hui Gao and Xiangxiang Zhao
  Citation: Rice 2022 15:4
 18. Authors: Xiu‑Qing Jing, Wen‑Qiang Li, Meng‑Ru Zhou, Peng‑Tao Shi, Ran Zhang, Abdullah Shalmani, Izhar Muhammad, Gang‑Feng Wang, Wen‑Ting Liu and Kun‑Ming Chen
  Citation: Rice 2022 15:3

  The original article was published in Rice 2021 14:100

 19. Rice blast, one of the most destructive epidemic diseases, annually causes severe losses in grain yield worldwide. To manage blast disease, breeding resistant varieties is considered a more economic and enviro...

  Authors: Kuan-Lin Lo, Yi-Nian Chen, Min-Yu Chiang, Mei-Chun Chen, Jerome P. Panibe, Chung-Chun Chiu, Lu-Wei Liu, Liang-Jwu Chen, Chun-Wei Chen, Wen-Hsiung Li and Chang-Sheng Wang
  Citation: Rice 2022 15:2
 20. The rice Waxy (Wx) gene plays a major role in seed amylose synthesis and consequently controls grain amylose content. Wx gene expression is highly regulated at the post-transcriptional level. In particular, the G...

  Authors: Xingdan Liu, Qi Ding, Wenshu Wang, Yanling Pan, Chao Tan, Yingbo Qiu, Ya Chen, Hongjing Li, Yinlong Li, Naizhong Ye, Nian Xu, Xiao Wu, Rongjian Ye, Jianfeng Liu and Chonglie Ma
  Citation: Rice 2022 15:1
 21. Grain size is one of the major determinants of cereal crop yield. As a class of plant polyhydroxysteroids, brassinosteroids (BRs) play essential roles in the regulation of grain size and plant architecture in ...

  Authors: Jiaqi Zhang, Xiuying Gao, Guang Cai, Yuji Wang, Jianbo Li, Huaying Du, Ruqin Wang, Hongsheng Zhang and Ji Huang
  Citation: Rice 2021 14:105
 22. Low-temperature germinability (LTG) is an important agronomic trait that can affect the planting time, planting area, and grain yield of staple crops, such as rice. However, the genetic mechanism of LTG is sti...

  Authors: Zhaoyuan Pan, Bin Tan, Guiyuan Cao, Rongqi Zheng, Meng Liu, Ruizhen Zeng, Shaokui Wang, Haitao Zhu, Heng Ye, Guangmiao Zhao, Wei Cao, Guifu Liu, Guiquan Zhang and Yuliang Zhou
  Citation: Rice 2021 14:103
 23. Diet-related noncommunicable diseases impose a heavy burden on human health worldwide. Rice is a good target for diet-related disease prevention strategies because it is widely consumed. Liu et al. (Proc Natl Aca...

  Authors: Ronald Yu, Xiaoba Wu, Jinxin Liu, Crispin A. Howitt, Anthony R. Bird, Chun-Ming Liu and Philip J. Larkin
  Citation: Rice 2021 14:102
 24. Carbohydrate-binding malectin/malectin-like domain-containing proteins (CBMs) are a recently identified protein subfamily of lectins that participates various functional bioprocesses in the animal, bacterial, ...

  Authors: Xiu-Qing Jing, Wen-Qiang Li, Meng-Ru Zhou, Peng-Tao Shi, Ran Zhang, Abdullah Shalmani, Izhar Muhammad, Gang-Feng Wang, Wen-Ting Liu and Kun-Ming Chen
  Citation: Rice 2021 14:100

  The Correction to this article has been published in Rice 2022 15:3

 25. The exploitation of useful genes through interspecific and intersubspecific crosses has been an important strategy for the genetic improvement of rice. Postzygotic reproductive isolation routinely occurs to hi...

  Authors: Chang-Min Lee, Jung-Pil Suh, Hyun-Su Park, Man-Kee Baek, O-Young Jeong, Song-Joong Yun, Young-Chan Cho and Suk-Man Kim
  Citation: Rice 2021 14:99
 26. Cold tolerance at the bud burst stage (CTB) is a key trait for direct-seeded rice. Although quantitative trait loci (QTL) affecting CTB in rice have been mapped using traditional linkage mapping and genome-wid...

  Authors: Dan Wang, Zhuo Liu, Yinghui Xiao, Xionglun Liu, Yue Chen, Zhuo Zhang, Houxiang Kang, Xuli Wang, Su Jiang, Shasha Peng, Xinqiu Tan, Deyong Zhang, Yong Liu, Guo-Liang Wang and Chenggang Li
  Citation: Rice 2021 14:98
 27. Heterosis denotes the superiority of a hybrid plant over its parents. The use of heterosis has contributed significantly to yield improvement in crops. However, the genetic and molecular bases on heterosis are...

  Authors: Yin Xiong, Chaopu Zhang, Hongju Zhou, Wenqiang Sun, Peng Wang, Dianwen Wang, Xianjin Qiu, Jauhar Ali and Sibin Yu
  Citation: Rice 2021 14:97
 28. The two-line method based on the photoperiod and thermo-sensitive genic male sterile (PTGMS) lines is more cost-effective, simple, and efficient than the three-line system based on cytoplasmic male-sterility. ...

  Authors: Yi Liu, Fenyun Zhang, Xingxing Luo, Deyan Kong, Anning Zhang, Feiming Wang, Zhongquan Pan, Jiahong Wang, Junguo Bi, Lijun Luo, Guolan Liu and Xinqiao Yu
  Citation: Rice 2021 14:96
 29. Mechanical strength is a crucial agronomic trait in rice (Oryza sativa), and brittle mutants are thought suitable materials to investigate the mechanism of cell wall formation. So far, almost all brittle mutants ...

  Authors: Xiaozhi Ma, Chunmei Li, Rui Huang, Kuan Zhang, Qian Wang, Chongyun Fu, Wuge Liu, Changhui Sun, Pingrong Wang, Feng Wang and Xiaojian Deng
  Citation: Rice 2021 14:95
 30. The plant immune system has evolved to resist attack by pathogens and pests. However, successful phytopathogens deliver effector proteins into plant cells where they hijack the host cellular machinery to suppr...

  Authors: Sohini Deb, Vishnu Narayanan Madhavan, C. G. Gokulan, Hitendra K. Patel and Ramesh V. Sonti
  Citation: Rice 2021 14:94
 31. Salinity is a major abiotic stress that limits plant growth and crop productivity. Indica rice and japonica rice show significant differences in tolerance to abiotic stress, and it is considered a feasible method...

  Authors: Weilong Kong, Chenhao Zhang, Shengcheng Zhang, Yalin Qiang, Yue Zhang, Hua Zhong and Yangsheng Li
  Citation: Rice 2021 14:93
 32. Rice genetic improvement is a key component of achieving and maintaining food security in Asia and Africa in the face of growing populations and climate change. In this effort, the International Rice Research ...

  Authors: Roselyne U. Juma, Jérôme Bartholomé, Parthiban Thathapalli Prakash, Waseem Hussain, John D. Platten, Vitaliano Lopena, Holden Verdeprado, Rosemary Murori, Alexis Ndayiragije, Sanjay Kumar Katiyar, Md Rafiqul Islam, Partha S. Biswas, Jessica E. Rutkoski, Juan D. Arbelaez, Felister N. Mbute, Douglas W. Miano…
  Citation: Rice 2021 14:92
 33. Protein elicitors can induce plant systemic resistance to pathogens. In an earlier study, we cloned an EsxA gene from the plant growth-promoting rhizobacterium Paenibacillus terrae NK3-4 and expressed it in Pichi...

  Authors: Wen Qing Yu, Peng Li, Feng Chao Yan, Gui Ping Zheng, Wen Zhi Liu, Wen Xi Lin, Yi Wang and Zhi Qing Luo
  Citation: Rice 2021 14:91
 34. Grain weight and grain number, the two important yield traits, are mainly determined by grain size and panicle architecture in rice. Herein, we report the identification and functional analysis of OsSPL4 in panic...

  Authors: Jihong Hu, Liyu Huang, Guanglong Chen, Hui Liu, Yesheng Zhang, Ru Zhang, Shilai Zhang, Jintao Liu, Qingyi Hu, Fengyi Hu, Wen Wang and Yi Ding
  Citation: Rice 2021 14:90
 35. Cadmium (Cd)-contaminated rice is a serious issue affecting food safety. Understanding the molecular regulatory mechanisms of Cd accumulation in rice grains is crucial to minimizing Cd concentrations in grains...

  Authors: Li Tang, Jiayu Dong, Longtao Tan, Zhongying Ji, Yaokui Li, Yuantao Sun, Caiyan Chen, Qiming Lv, Bigang Mao, Yuanyi Hu and Bingran Zhao
  Citation: Rice 2021 14:89
 36. Thailand is a country with large diversity in rice varieties due to its rich and diverse ecology. In this paper, 300 rice accessions from all across Thailand were sequenced to identify SNP variants allowing fo...

  Authors: Phanchita Vejchasarn, Jeremy R. Shearman, Usawadee Chaiprom, Yotwarit Phansenee, Arissara Suthanthangjai, Jirapong Jairin, Varapong Chamarerk, Tatpong Tulyananda and Chainarong Amornbunchornvej
  Citation: Rice 2021 14:88
 37. microRNAs act as fine-tuners in the regulation of plant growth and resistance against biotic and abiotic stress. Here we demonstrate that rice miR1432 fine-tunes yield and blast disease resistance via differen...

  Authors: Yan Li, Ya-Ping Zheng, Xin-Hui Zhou, Xue-Mei Yang, Xiao-Rong He, Qin Feng, Yong Zhu, Guo-Bang Li, He Wang, Jing-Hao Zhao, Xiao-Hong Hu, Mei Pu, Shi-Xin Zhou, Yun-Peng Ji, Zhi-Xue Zhao, Ji-Wei Zhang…
  Citation: Rice 2021 14:87
 38. Rice varieties are required to have high yield and good grain quality. Grain chalkiness and grain shape are two important traits of rice grain quality. Low chalkiness slender grains are preferred by most rice ...

  Authors: Weifeng Yang, Liang Xiong, Jiayan Liang, Qingwen Hao, Xin Luan, Quanya Tan, Shiwan Lin, Haitao Zhu, Guifu Liu, Zupei Liu, Suhong Bu, Shaokui Wang and Guiquan Zhang
  Citation: Rice 2021 14:85
 39. Rice is one of the most culturally valued and widely grown crops in the world today, and extensive research over the past decade has clarified much of the narrative of its domestication and early spread across...

  Authors: Robert N. Spengler III, Sören Stark, Xinying Zhou, Daniel Fuks, Li Tang, Basira Mir-Makhamad, Rasmus Bjørn, Hongen Jiang, Luca M. Olivieri, Alisher Begmatov and Nicole Boivin
  Citation: Rice 2021 14:83
 40. Transcription factors (TFs) such as ethylene-responsive factors (ERFs) are important for regulating plant growth, development, and responses to abiotic stress. Notably, more than half of the rice ERF-X group m...

  Authors: Hung-Chi Chen, Tzu-Cheng Chien, Tsung-Yang Chen, Ming-Hau Chiang, Ming-Hsin Lai and Men-Chi Chang
  Citation: Rice 2021 14:82
 41. Rice sheath rot disease caused by Sarocladium oryzae (S. oryzae) infection is an emerging disease, and infection can cause yield losses of 20–85%. Adequate potassium (K) application is a feasible strategy for ric...

  Authors: Jianglin Zhang, Zhifeng Lu, Tao Ren, Rihuan Cong, Jianwei Lu and Xiaokun Li
  Citation: Rice 2021 14:81

Annual Journal Metrics

 • Citation Impact 2023
  Journal Impact Factor: 4.8
  5-year Journal Impact Factor: 5.4
  Source Normalized Impact per Paper (SNIP): 1.490
  SCImago Journal Rank (SJR): 1.304

  Speed 2023
  Submission to first editorial decision (median days): 6
  Submission to acceptance (median days): 100

  Usage 2023
  Downloads: 685,872
  Altmetric mentions: 254