Skip to main content

Articles

Page 4 of 16

 1. Cold stress is the main abiotic stress in rice, which seriously affects the growth and yield of rice. Identification of cold tolerance genes is of great significance for rice to solve these problems. GATA-fami...

  Authors: Hongjia Zhang, Tao Wu, Zhao Li, Kai Huang, Na-Eun Kim, Ziming Ma, Soon-Wook Kwon, Wenzhu Jiang and Xinglin Du
  Citation: Rice 2021 14:42
 2. Utilizating the plant microbiome to enhance pathogen resistance in crop production is an emerging alternative to the use of chemical pesticides. However, the diversity and structure of the microbiota, and the ...

  Authors: Dagang Tian, Zaijie Chen, Yan Lin, Tingmin Liang, Ziqiang Chen, Xinrui Guo, Feng Wang and Zonghua Wang
  Citation: Rice 2021 14:40
 3. The plant-specific valine-glutamine (VQ) protein family with the conserved motif FxxxVQxLTG reportedly functions with the mitogen-activated protein kinase (MAPK) in plant immunity. However, the roles of VQ pro...

  Authors: Na Li, Zeyu Yang, Juan Li, Wenya Xie, Xiaofeng Qin, Yuanrong Kang, Qinglu Zhang, Xianghua Li, Jinghua Xiao, Haigang Ma and Shiping Wang
  Citation: Rice 2021 14:39
 4. Xanthomonas oryzae (Xo) is one of the important pathogenic bacterial groups affecting rice production. Its pathovars Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Xoo) and Xanthomonas oryzae pv. oryzicola (Xoc) cause bacterial ...

  Authors: Zhe Ni, Yongqiang Cao, Xia Jin, Zhuomin Fu, Jianyuan Li, Xiuyu Mo, Yongqiang He, Jiliang Tang and Sheng Huang
  Citation: Rice 2021 14:38
 5. Anthocyanins cause purple, brown or red colors in various tissues of rice plants, but the specific determinant factors and regulatory systems for anthocyanin biosynthesis in almost all tissues remain largely u...

  Authors: Lingzhi Meng, Changyan Qi, Cuihong Wang, Shuai Wang, Chunlei Zhou, Yulong Ren, Zhijun Cheng, Xin Zhang, Xiuping Guo, Zhichao Zhao, Jie Wang, Qibing Lin, Shanshan Zhu, Haiyang Wang, Zhonghua Wang, Cailin Lei…
  Citation: Rice 2021 14:37
 6. Plant cell walls are the main physical barrier encountered by pathogens colonizing plant tissues. Alteration of cell wall integrity (CWI) can activate specific defenses by impairing proteins involved in cell w...

  Authors: Yongrun Cao, Yue Zhang, Yuyu Chen, Ning Yu, Shah Liaqat, Weixun Wu, Daibo Chen, Shihua Cheng, Xinghua Wei, Liyong Cao, Yingxin Zhang and Qunen Liu
  Citation: Rice 2021 14:36
 7. Chromosome segment substitution lines (CSSLs) can be used to dissect complex traits, from which single-segment substitution lines (SSSLs) containing a target quantitative trait loci (QTL) can be developed, and...

  Authors: Peixuan Liang, Hui Wang, Qiuli Zhang, Kai Zhou, Miaomiao Li, Ruxiang Li, Siqian Xiang, Ting Zhang, Yinghua Ling, Zhenglin Yang, Guanghua He and Fangming Zhao
  Citation: Rice 2021 14:35
 8. Lesion mimic mutants spontaneously produce disease spots in the absence of biotic or abiotic stresses. Analyzing lesion mimic mutants’ sheds light on the mechanisms underlying programmed cell death and defense...

  Authors: R. A. O. Yuchun, J. I. A. O. Ran, W. A. N. G. Sheng, W. U. Xianmei, Y. E. Hanfei, P. A. N. Chenyang, L. I. Sanfeng, Xin Dedong, Z. H. O. U. Weiyong, D. A. I. Gaoxing, H. U. Juan, R. E. N. Deyong and W. A. N. G. Yuexing
  Citation: Rice 2021 14:34
 9. Grain chalkiness is one of important factors affected rice grain quality. It is known that chalkiness is affected by the high temperature during the seed filling period. Although a larger of QTLs for chalkines...

  Authors: Weifeng Yang, Jiayan Liang, Qingwen Hao, Xin Luan, Quanya Tan, Shiwan Lin, Haitao Zhu, Guifu Liu, Zupei Liu, Suhong Bu, Shaokui Wang and Guiquan Zhang
  Citation: Rice 2021 14:33
 10. Carotenoid biosynthesis is essential for the generation of photosynthetic pigments, phytohormone production, and flower color development. The light harvesting like 3 (LIL3) protein, which belongs to the light...

  Authors: Feng Yang, Das Debatosh, Tao Song and Jian-hua Zhang
  Citation: Rice 2021 14:32

  The Retraction Note to this article has been published in Rice 2021 14:41

 11. Plant glycine-rich proteins are categorized into several classes based on their protein structures. The glycine-rich RNA binding proteins (GRPs) are members of class IV subfamily possessing N-terminus RNA-reco...

  Authors: Jae Sung Shim, Su-Hyun Park, Dong-Keun Lee, Youn Shic Kim, Soo-Chul Park, Mark Christian Felipe R. Redillas, Jun Sung Seo and Ju-Kon Kim
  Citation: Rice 2021 14:31
 12. Biotic stresses represent a serious threat to rice production to meet global food demand and thus pose a major challenge for scientists, who need to understand the intricate defense mechanisms. Proteomics and ...

  Authors: Kieu Thi Xuan Vo, Md Mizanor Rahman, Md Mustafizur Rahman, Kieu Thi Thuy Trinh, Sun Tae Kim and Jong-Seong Jeon
  Citation: Rice 2021 14:30
 13. The sequences of several important mitochondrion-encoded genes involved in respiration in higher plants are interrupted by introns. Many nuclear-encoded factors are involved in splicing these introns, but the ...

  Authors: Liang Wang, Wenwei Zhang, Shijia Liu, Yunlu Tian, Xi Liu, Haigang Yan, Yue Cai, Xuan Teng, Hui Dong, Rongbo Chen, Xiaokang Jiang, Yihua Wang and Jianmin Wan
  Citation: Rice 2021 14:29
 14. Aerobic rice production (AP) may be a solution to the looming water crisis by utilising less water compared to traditional flooded culture. As such, development of genotypes with narrow root cone angle (RCA) i...

  Authors: Ricky Vinarao, Christopher Proud, Xiaolu Zhang, Peter Snell, Shu Fukai and Jaquie Mitchell
  Citation: Rice 2021 14:28
 15. Rice is staple food for over two billion people. Planthoppers like BPH and WBPH occur together in most of rice growing regions across Asia and cause extensive yield loss by feeding and transmission of disease-...

  Authors: Dhanasekar Divya, Nihar Sahu, P. Sairam Reddy, Suresh Nair and J. S. Bentur
  Citation: Rice 2021 14:27
 16. Rice blast caused by Magnaporthe oryzae is one of the most destructive diseases of rice. An increasing number of microRNAs (miRNAs) have been reported to fine-tune rice immunity against M. oryzae and coordinate w...

  Authors: Jin-Feng Chen, Zhi-Xue Zhao, Yan Li, Ting-Ting Li, Yong Zhu, Xue-Mei Yang, Shi-Xin Zhou, He Wang, Ji-Qun Zhao, Mei Pu, Hui Feng, Jing Fan, Ji-Wei Zhang, Yan-Yan Huang and Wen-Ming Wang
  Citation: Rice 2021 14:26
 17. SDG711 is a histone H3K27me2/3 transmethylase in rice, a homolog of CLF in Arabidopsis, and plays key roles in regulating flowering time and panicle development. In this work, we investigated the role of SDG71...

  Authors: Xiaoyun Liu, Junling Luo, Tiantian Li, Huilan Yang, Ping Wang, Lufang Su, Yu Zheng, Chun Bao and Chao Zhou
  Citation: Rice 2021 14:25
 18. OryzaGenome (http://​viewer.​shigen.​info/​oryzagenome21det​ail/​index.​xhtml), a feature within Oryzabase (

  Authors: Hiromi Kajiya-Kanegae, Hajime Ohyanagi, Toshinobu Ebata, Yasuhiro Tanizawa, Akio Onogi, Yuji Sawada, Masami Yokota Hirai, Zi-Xuan Wang, Bin Han, Atsushi Toyoda, Asao Fujiyama, Hiroyoshi Iwata, Katsutoshi Tsuda, Toshiya Suzuki, Misuzu Nosaka-Takahashi, Ken-ichi Nonomura…
  Citation: Rice 2021 14:24
 19. Zn deficiency is one of the leading public health problems in the world. Staple food crop, such as rice, cannot provide enough Zn to meet the daily dietary requirement because Zn in grain would chelate with ph...

  Authors: Yin Wang, Yusha Meng, Yanping Ma, Lei Liu, Dianxing Wu, Xiaoli Shu, Liqing Pan and Qixian Lai
  Citation: Rice 2021 14:23
 20. Bacterial blight (BB), caused by Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Xoo) is one of the most devastating bacterial diseases of rice in temperate and tropical regions. Breeding and deployment of resistant cultivars car...

  Authors: Jialing Lu, Chunchao Wang, Dan Zeng, Jianmin Li, Xiaorong Shi, Yingyao Shi and Yongli Zhou
  Citation: Rice 2021 14:22
 21. Heading date is an important agronomic trait of rice (Oryza sativa L.) and is regulated by numerous genes, some of which exhibit functional divergence in a genetic background-dependent manner. Here, we identified...

  Authors: Yong Hu, Xin Zhou, Bo Zhang, Shuangle Li, Xiaowei Fan, Hu Zhao, Jia Zhang, Haiyang Liu, Qin He, Qiuping Li, Mohammed Ayaad, Aiqing You and Yongzhong Xing
  Citation: Rice 2021 14:20
 22. Cellulose synthase (CESA) mutants have potential use in straw processing due to their lower cellulose content, but almost all of the mutants exhibit defective phenotypes in plant growth and development. Balanc...

  Authors: Yafeng Ye, Shuoxun Wang, Kun Wu, Yan Ren, Hongrui Jiang, Jianfeng Chen, Liangzhi Tao, Xiangdong Fu, Binmei Liu and Yuejin Wu
  Citation: Rice 2021 14:19
 23. The harvest index (HI) is a measure of the biological success of forming harvestable products. However, our understanding of the genetic basis of HI in rice (Oryza sativa L.) is limited, because it is a complex t...

  Authors: Hiroki Saito, Yoshimichi Fukuta, Mitsuhiro Obara, Asami Tomita, Tsutomu Ishimaru, Kazuhiro Sasaki, Daisuke Fujita and Nobuya Kobayashi
  Citation: Rice 2021 14:18
 24. Genetic engineering of rice provides a means for improving rice grain quality and yield, and the introduction and expression of multiple genes can produce new traits that would otherwise be difficult to obtain...

  Authors: Leyla T. Hathwaik, James Horstman, James G. Thomson and Roger Thilmony
  Citation: Rice 2021 14:17
 25. Neo-tetraploid rice (NTR) is a useful new germplasm that developed from the descendants of the autotetraploid rice (ATR) hybrids. NTR showed improved fertility and yield potential, and produced high yield hete...

  Authors: Hang Yu, Qihang Li, Yudi Li, Huijing Yang, Zijun Lu, Jinwen Wu, Zemin Zhang, Muhammad Qasim Shahid and Xiangdong Liu
  Citation: Rice 2021 14:16
 26. Long non-coding RNAs (lncRNAs) and circular RNAs (circRNAs) can play important roles in many biological processes. However, no study of the influence of epigenetics factors or the 3D structure of the genome in...

  Authors: Run Zhou, Pablo Sanz-Jimenez, Xi-Tong Zhu, Jia-Wu Feng, Lin Shao, Jia-Ming Song and Ling-Ling Chen
  Citation: Rice 2021 14:14
 27. Mitochondria are vital regulators of plant growth and development, constitute the predominant source of ATP, and participate in multiple anabolic and catabolic metabolic pathways. But the mechanism by which dy...

  Authors: Lisha Zhang, Ping Feng, Yao Deng, Wuzhong Yin, Yingchun Wan, Ting Lei, Guanghua He and Nan Wang
  Citation: Rice 2021 14:13
 28. Avr-Pita was the first effector identified in the blast fungus (Magnaporthe oryzae)–rice (Oryza sativa) pathosystem. However, the molecular mechanism underlying its effects on the host plant has remained a long-s...

  Authors: Jingluan Han, Xiaoyu Wang, Fengpin Wang, Zhe Zhao, Gousi Li, Xiaoyuan Zhu, Jing Su and Letian Chen
  Citation: Rice 2021 14:12
 29. Plant senescence is a complicated process involving multiple regulations, such as temperature, light, reactive oxygen species (ROS), endogenous hormone levels, and diseases. Although many such genes have been ...

  Authors: Xiaosheng Zhao, Tianbo Zhang, Huijing Feng, Tiancheng Qiu, Zichao Li, Jun Yang, You-Liang Peng and Wensheng Zhao
  Citation: Rice 2021 14:10
 30. Rice is considered as a salt-sensitive plant, particularly at early vegetative stage, and its production is suffered from salinity due to expansion of salt affected land in areas under cultivation. Hence, sign...

  Authors: Leila Nayyeripasand, Ghasem Ali Garoosi and Asadollah Ahmadikhah
  Citation: Rice 2021 14:9
 31. In temperate rice cultivation regions, japonica rice cultivars are grown preferentially because consumers deem them to have good eating quality, whereas indica rice cultivars have high grain yields and strong hea...

  Authors: Kiyosumi Hori, Keitaro Suzuki, Haruka Ishikawa, Yasunori Nonoue, Kazufumi Nagata, Shuichi Fukuoka and Junichi Tanaka
  Citation: Rice 2021 14:8
 32. Benzobicyclon (BBC) is a β-triketone herbicide (bTH) used in rice paddy fields. It has the advantages of high efficiency, low toxicity, high crop safety, and good environmental compatibility, and shows efficac...

  Authors: Qiming Lv, Xiuli Zhang, Dingyang Yuan, Zhiyuan Huang, Rui Peng, Jiming Peng, Zuren Li, Li Tang, Ducai Liu, Xiaomao Zhou, Lifeng Wang, Lang Pan, Ye Shao, Bigang Mao, Yeyun Xin, Lihuang Zhu…
  Citation: Rice 2021 14:7
 33. Nitrogen-based nutrients are the main factors affecting rice growth and development. Root systems play an important role in helping plants to obtain nutrients from the soil. Root morphology and physiology are ...

  Authors: Wei Xin, Lina Zhang, Jiping Gao, Wenzhong Zhang, Jun Yi, Xiaoxi Zhen, Congyuan Bi, Dawei He, Shiming Liu and Xinyu Zhao
  Citation: Rice 2021 14:5
 34. During anther development, the tapetum provides essential nutrients and materials for pollen development. In rice, multiple transcription factors and enzymes essential for tapetum development and pollen wall f...

  Authors: Yu Han, Si-Da Zhou, Jiong-Jiong Fan, Lei Zhou, Qiang-Sheng Shi, Yan-Fei Zhang, Xing-Lu Liu, Xing Chen, Jun Zhu and Zhong-Nan Yang
  Citation: Rice 2021 14:4
 35. Cereals high in resistant starch (RS) are gaining popularity, as their intake is thought to help manage diabetes and prediabetes. Number of patients suffering from diabetes is also increasing in Asian countrie...

  Authors: Satoko Miura, Nana Koyama, Naoko Crofts, Yuko Hosaka, Misato Abe and Naoko Fujita
  Citation: Rice 2021 14:3
 36. Amino acids, which are transported by amino acid transporters, are the major forms of organic nitrogen utilized by higher plants. Among the 19 Amino Acid Permease transporters (AAPs) in rice, only a small numb...

  Authors: Zhongming Fang, Bowen Wu and Yuanyuan Ji
  Citation: Rice 2021 14:2
 37. In Asian rice production, an increasing number of countries now choose the direct seeding mode because of rising costs, labour shortages and water shortages. The ability of rice seeds to undergo anaerobic germ...

  Authors: Ling Su, Jing Yang, Dandan Li, Ziai Peng, Aoyun Xia, Meng Yang, Lixin Luo, Cuihong Huang, Jiafeng Wang, Hui Wang, Zhiqiang Chen and Tao Guo
  Citation: Rice 2021 14:1
 38. Rice, the most important crop in Asia, has been cultivated in Taiwan for more than 5000 years. The landraces preserved by indigenous peoples and brought by immigrants from China hundreds of years ago exhibit l...

  Authors: Ai-ling Hour, Wei-hsun Hsieh, Su-huang Chang, Yong-pei Wu, Han-shiuan Chin and Yann-rong Lin
  Citation: Rice 2020 13:82
 39. Rice blast, caused by the ascomycete fungus M. oryzae, is one of the most important diseases of rice. Although many blast resistance (R) genes have been identified and deployed in rice varieties, the molecular me...

  Authors: Dagang Tian, Zaijie Chen, Yan Lin, Ziqiang Chen, Khuynh The Bui, Zonghua Wang and Feng Wang
  Citation: Rice 2020 13:81
 40. As rice (Oryza sativa) is the staple food of more than half the world’s population, rice production contributes greatly to global food security. Rice blast caused by the fungus Magnaporthe oryzae (M. oryzae) is a...

  Authors: Ying Zhou, Fang Lei, Qiong Wang, Weicong He, Bin Yuan and Wenya Yuan
  Citation: Rice 2020 13:80
 41. Salt stress threatens crop yields all over the world. Many NAC transcription factors have been reported to be involved in different abiotic stress responses, but it remains unclear how loss of these transcript...

  Authors: Xiang Zhang, Yan Long, Jingjing Huang and Jixing Xia
  Citation: Rice 2020 13:79
 42. Sheath rot is an emerging rice disease that causes severe yield losses worldwide. The main causal agents are the toxin producers Sarocladium oryzae and Pseudomonas fuscovaginae. The fungus S. oryzae produces helv...

  Authors: K. J. Peeters, M. Ameye, K. Demeestere, K. Audenaert and M. Höfte
  Citation: Rice 2020 13:78
 43. Long non-coding RNAs (LncRNAs) have emerged as important regulators in many physiological processes in plant. By high-throughput RNA-sequencing, many pathogen-associated LncRNAs were mapped in various plants, ...

  Authors: Lan-Lan Wang, Jing-Jing Jin, Li-Hua Li and Shao-Hong Qu
  Citation: Rice 2020 13:77
 44. Heterotrimeric GTP binding proteins (G proteins) and cytokinin play important roles in regulating plant growth and development. However, little is known about the mechanism by which they coordinate the regulat...

  Authors: Yajun Tao, Jun Miao, Jun Wang, Wenqi Li, Yang Xu, Fangquan Wang, Yanjie Jiang, Zhihui Chen, Fangjun Fan, Mengbin Xu, Yong Zhou, Guohua Liang and Jie Yang
  Citation: Rice 2020 13:76
 45. Acyl-coenzyme A (CoA) esters are important intermediates in lipid metabolism with regulatory properties. Acyl-CoA-binding proteins bind and transport acyl-CoAs to fulfill these functions. RICE ACYL-COA-BINDING...

  Authors: Wei Meng, Lijian Xu, Zhi-Yan Du, Fang Wang, Rui Zhang, Xingshun Song, Sin Man Lam, Guanghou Shui, Yuhua Li and Mee-Len Chye
  Citation: Rice 2020 13:75

Annual Journal Metrics